1. Окуу бөлүмү

Бекитемин

№ 45  Т.Токтоналиев атындагы кесиптик лицейдин

Директору        __________           Г.Сарыгулов

«_____»____________2020 жыл.

 

2020 -2021  – окуу жылына карата түзүлгөн окуу бѳлүмүнүн  башчысынын жылдык планы.

 

 

Аткарылуучу иш чаралар

 

 

 

Ишке ашыруу

 

 

Мөөнөтү

 

 

Ким аткарат

 

Көрсөткүчү

1.2020-2021  окуу жылына карата сабактардын жүгүртмөсүн  түзүп бекитүү.РасписаниеАвгуст.Окуу бөлүмүнүн башчысы.Мугалимдердин ыӊгайлуу сабак өтүүлөрүнө    шарт түзүлөт.
2.2020-2021  окуу жылына  карата түзүлгөн мугалим,устаттардын  перспективалык- тематикалык пландарын аралыктан  көзөмөлгө алуу.Көрсөтмө берүү.

 

АвгустОкуу бөлүмүнүн башчысы,.

Усулчу                     Бирикме жетекчилери.

Окуу программаасын аткарууга шарт түзүлөт.
3.Жаңы келген устат мугалимдерге  перспективалык- тематикалык пландарын түзүүгө аралыктан усулдук жардам берүү.Көрсөтмө берүү.АвгустОкуу бөлүмүнүн башчысы,.

Усулчу                     Бирикме жетекчилери.

Жаш мугалим устаттарга усулдук жардам берилет.
4.2020-2021 окуу жылына карата  түзүлгөн  теориялык окутуу журналдарын толтуруп бекитүү жана көзөмөлгө алуу.Көрсөтмө берүү.Жыл ичи.  Директор, окуу бөлүмүнүн башчысы,устаттарКөзөмөлгө алынат, окуучулардын билим сапатына анализ жазалат.
5.2020-2021 окуу жылында окуу планы боюнча  жүгүртмөгө коюлган сабактардын  план конспектилеринин  жазылышын аралыктан көзөмөлгө алууСабактын өтүлүшүн көзөмөлдөө.Күн сайын.Окуу бөлүмүнүн башчысы.Сабактын талапка ылайык өтүлүшүно шарт түзүлөт

 

6.Дистанттык билим берүү үчүн тайпаларга Whatsapp,Zoom,Telegram тиркемелери аркылуу группаларды түзүү.Дистанттык билим берүү технологияларын колдонуу.АвгустОкуу бөлүмүнүн башчысы. Устат,мугалимдер.Билим берүү процессинин иновациалык педогогикалык жана маалыматтык технологияларынын базасы түзүлөт.
 

7.

 

 

Жалпы билим берүү боюнча предметтерден берген мугалимдердин онлайн форматында  сабактарын   көзөмөлгө алуу жана иштерин анализдөө.Көрсөтмө берүү.Жыл ичи.ОӨУ,ОТИ ,Усулчу

Окуу бөлүмүнүн башчысы.

Мугалимдердин сабак өтүү методдору бааланат. Жаӊы иновациялык методдор менен иштегенге шарт түзүлөт.
 

8.

 

Жалпы кесиптик  техникалык,атайын  дисциплина  боюнча  сабак берген  мугалимдердин онлайн форматында сабагына онлайн форматында сабактарын көзөмөлгө алуу жана   иштерин анализдөө.Көрсөтмө берүү.Жыл ичи.ОӨУ,ОТИ,Усулчу

Окуу бөлүмүнүн башчысы.

Мугалимдердин сабак өтүү методдору бааланат. Жаӊы иновациялык методдор менен иштегенге шарт түзүлөт.

 

 

 

 

 

 

 

Аткарылуучу иш чаралар

 

 

Ишке ашыруу

 

 

Мөөнөтү

 

 

Ким аткарат

 

Көрсөткүчү

 

9.

 

Окуучулардын  кесиптик  чыгармачылыгы  боюнча тайпалар аралык   онлайн форматында «Менин сүйүктүү кесибим» аттуу видео роликтерди даярдоо жана   уюштуруп өткөрүү.Видео рекламаларды даярдоо.Ноябрь.ОТИ, Окуу бөлүмүнүн башчысы. Устаттар.Окуучулардын кесипке кызыгуулары артылат.
10.Мугалим устаттардын арасында онлайн форматында  «Мыкты видео сабактар » конкурсун уюштуруу.

 

Конкурс ѳткѳрүүНоябрь.Директор.ОѲУ,ОТИ,

окуу бөлүмүнүн башчысы

Мугалимдердин чеберчилиги аныкталат.
11. Теориялык окутуу жана  ѳндүрүштүк лабораториялык сабактарды ѳтүү боюнча онлайн форматында   педогогикалык окууларды уюштуруу.Тажырыйба  алмашуу.Январь.Усулдук  бирикме,окуу бөлүмүнүн башчысы.Мугалимдерге иновациялык методдорду үйрөнүүгө,тажрыйба алмашууга шарт түзүлөт.
12.Устаттардан  окуу жылындагы 1-жарым жылдыкта аткарылган иштердин отчетун алуу.Отчет кабыл алуу..Январь.ОӨУ,окуу бөлүмүнүн башчысы.Аткарылган иштин

жыйынтыгы чыгарылат.

13.Райондогу жалпы билим берүү мектептерине окуучуларды жаңы окуу жылына  кабыл алууга анализ жүргүзүү.

 

Окуучулардын санына анализ жүргүзүү.Март Директор.ОѲУ,ОТИ,

окуу бөлүмүнүн башчысы. Устаттар.

Кабыл алуунун саны аныкталат.
14.Whatsapp,Zoom,Instagram,Facebook,Telegram тиркемелер аркылуу онлайн форматында

«Ачык эшик күнүн»уюштуруп ѳткѳрүү,жана үгүтѳѳ иштерин уюштуруу.

Кесипке багыт берүү.Апрель.ОӨУ,ОТИ

Окуу бөлүмүнүн башчысы.Мугалим устаттар.

Окуучулардын   кесиптерди туура тандоосуна шарт түзүлѳт.
15.Окуучуларды Жалпы Республикалык тестирлөөгө даярдап катыштыруу.Билим сапатын аныктоо. Май.Окуу бөлүмүнүн башчысы.  Устаттар.Окуучулардын билим сапаты текшерилет.
16.Бүтүрүү жана көчүрүү экзамендерин уюштуруу.Экзамен алуу.Июнь.ОѲУ,окуу бөлүмүнүн башчысы.Окуучулардын кесиптик квалификациялар берилет адистике ээ болушат.

Окуу бѳлүмүнүн башчысы :                                                            Маметрашит кызы К.

 

 

№45 Т.Токтоналиев атындагы кесиптик лицейинде 2020-2021 окуу жылына карата өткөрүлгөн «Журнал толтуруу эрежелери жана электрондук журнал» аттуу семинардын программасы.

   Семинардын   максаты:    Класстык журнал менен иштөө боюнча сунуштарды

көрсөтүү менен  жакшы    натыйжаларга жетүү үчүн

мугалим, устаттарга көмөк көрсөтүү.

Жаӊы программанын алкагында

заманбап  технологияны пайдалануу менен

электрондук  журналды  өз алдынча иштеп чыгуу

жана аларды сабактарда колдонуу .

Семинардын  жабдылышы: Слайд,плакаттар,маркерлер,журнал толтуруу эрежелери

жазылган баракчалар, стикер,карандаш,китептер.

Семинардын     жүрүшү:

 

убакытМаалыматтарИш аракеттер

 

Күтүлүүчү натыйжалар.
13 минСаламдашуу.Киришүү.

Семинардын  максаты жана жүрүшү  менен тааныштыруу.

 

Программанын жүрүшүнө жана мазмунуна көңүл буруусуна шарт түзүлөт.
25 минКөнүгүү жасоо.Мээнин жакшы иштөөсү үчүн колдонулган көнүгүүлөрдү жасашат.Мугалим,устаттардын ой жүгүртүүсүнө,тапшырмаларды так аткаруусуна,  педогогикалык окуу натыйжалуу жана кызыктуу болушуна шарт түзүлөт.
32 минТопторго бөлүү.Жалпы катышуучулар топторго бөлүнүшөт.

1-топ Эксперттер тобу.

 

Мугалим,устаттардын ортосунда  чогуу ой жүгүртүү,маселелерди талкулоо,пикир алмашууга шарт түзүлөт.
45 минМээге чабуул.

1.Сиз класстык журнал толтуурууда эмнелерди билгиӊиз келет? Класстык журналды толтурууда кандай көйгөйлөр бар?

Мугалим,устаттар өз ойлорун плакаттарга  жазышат.Мугалим,устаттар кыска убакыттын ичинде көп сандаган идеяларды жаратышат.Ар бир топ  өзүнүн ой пикирлерин сунуш кылышат.
55 минТемага киришүү. Слайд көрсөтүү.Класстык журналды толтуруу үчүн сунуштар.видео материал көрсөтүү.

 

Мугалим, устаттар класстык журналдарды толтуруу боюнча инструктаж алышат.

 

 

убакытМаалыматтарИш аракеттер

 

Күтүлүүчү натыйжалар.
610минТоптордо иштөө.Даярдалган касстык журналды толтурушат.

1.Күнүмдүк сабака баа коюу.

2.Лабороториялык сабака баа коюу.

3.Чейрек чыгаруу.

Күнүмдүк,лабороториялык сабактардын жана чейректик  баалардын туура ообьективдүү коюулушу  жана алардын  маанилүүлүгүн аныкташат.
   75минПрезентацияТоптор аткарган  иштери жөнүндө маалымат беришет.Топтор аткарган иштеринин жыйынтыктарын көрсөтүшөт.
85 минЭксперттерге сөз  берилет.Эксперттер аткарылган тапшырмалар боюнча өз ойлорун айтышат.

 

Аткарылып жаткан тапшырмаларга баа берилет жана жыйынтык чыгарылат.
910минМаалымат берүү.Электрондук журналды телефонго көчүрүп алуу жана колдонуу,видео көрсөтүлөт.Электрондук журнал функциясы менен таанышышат.         Мугалим –устаттарга класстык  журнал менен иштөөдө ыӊгайлуулуктар түзүлөт.
1020минТоптордо иштөө.Топтор өз алдынча телефонго электрондук журналды көчүрүшөт.Мугалим, устатардын жаӊы заманбап технология менен иштөө  процессин жакшыртат, аракет кылууга демилге берет.
115минПрезентацияТоптор аткарган  иштери жөнүндө маалымат беришет.Топтор аткарган иштеринин жыйынтыктарын көрсөтүшөт.
125 минЭксперттерге сөз  берилет.Эксперттер аткарылган тапшырмалар боюнча өз ойлорун айтышат.

 

Аткарылып жаткан тапшырмаларга баа берилет жана жыйынтык чыгарылат.
135 минБаалоо галареясы.

1.Сизге бүгүнкү  семинар окуу жактыбы?

2.Сиз бүгүн кандай тажрыйба жана билим алдыңыз?

Мугалим,устаттар өз ойлорун стикерге жазышат.Доскадагы плактка тартылган асмандын сүрөтүнө  алып барып чапташат?Мугалим,устаттар педогогикалык окуну жүрүшүнө баа беришет. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунушташат.
1410минПрограмманы аяктоо.Катышуучуларга мактоо сөздөрүн айтуу.Каалоо тилектерди бири бирине айтышат.

 

Жакшы маанай түзүлөт. Кесиптештер бири-бирине урмат сый көрсөтүшөт.

Класстык журнал менен иштөө боюнча сунуштар.

Кыргыз Республикасында билим берүү уюмдары үчүн документтерди жүргүзүү боюнча нускама Кыргыз Республикасынын билим берүү,илим жана маданият министрлигинин 29.12.2000- жылдагы №703/1 буйругу менен бекитилген.

1.Бул көрсөтмө окуу жайдын иш кагаздарын жүргүзүү талаптарына ылайык түзүлгөн.

2.Класстык журнал окуу жылына карата иштелип чыккан.Журналдын титулдук баракчасында окуу жайдын толук аты жөнү,параллель номери,тайпанын номери жана окуу жылы көрсөтүлөт.

3.Класстык журнал- бул ар бир класс жетекчи жана мугалим тарабынан сакталууга тийиш болгон ченемдик  каржылык документ. Класстык журнал класс жетекчилер тарабынан толтурулат.Класстык журналдагы баардык жазуулар кара шарик же май калем менен так жана туура, оӊдоолорсуз жазылышы керек.Журналды өчүргүч менен өчүрүүгө,устара менен кырып оӊдоого ,замазка колдонууга тыюу салынат.Өзгөчө учурларда бааны оӊдоодо мугалим ката коюулган бааны кылдаттык менен чийип,жанына тиешелүү бааны коюуп,колун коюп окуу жайдын мөөрү менен күбөлөндүрүшү керек.

4.Журналдын мазмунуна сабактын  аталышы жана кичинекей тамга менен ушул темага бөлүнгөн баракчалардын саны жазылат. Журналдагы баардык жазуулар мектепте окутуу тилинде жүргүзүлөт кыргыз тили жана орус тили сабактарынан  тышкары.Баардык окуу жайларда кыргыз тили жана кыргыз адабияты кыргыз тилинде ал эми орус тили,орус адабияты сабактары орус тилинде толтурулат.

5.Журнал класс жетекчи тарабынан толтурулат. Баардык барактарга окуучулардын тизмеси,алардын аты жөнү так толугу менен жазуу керек .Окуучулар жөнүндө жалпы маалымат,сабактарга катышуунун кыскача жазуусу,жетишкендиктердин жыйынтыктоочу баракчасы,калтырган сабактардын саны жөнүндө маалымат,окуу китептери жөнүндө маалыматтар толтурулат.

6.Окуучулардын тизмелери журналга директордун буйругу менен бекитилгенден кийин алфавиттик тартипте жазылат.

7.Журналдын ачылышынын сол жагына окуу жайдын программасына жана окуу планына ылайык,кичинекей тамга менен теманын аты жазылат,ал эми оӊ тарабына,берилген предметти жетектеген мугалимдин  аты жөнү толук жазылат.

8.Окуучуларда болуп жаткан баардык өзгөрүүлөр (кетүү,келүү,которулуу)окуу жай үчүн тиешелүү буйрук чыккандан кийин класс жетекчи тарбынан буйруктун датасы жана номери окуучулар жөнүндө маалымат таблицасына жазылат.

9.Класс жетекчилер ар бир өтүлгөн сабактардын санын так эсептеп,чейрек жана окуу жылындагы жыйынтыктарын чыгарат жана класс жетекчисинин баракчаларын системалуу түрдө толтурат.(класстык саат)

10.Окуучулардын ар кандай себептер менен келбей калгандыгы жөнүндө ата-энелердин баардык  медициналык  маалыматтары жана жазуулары  класс жетекчилерде сакталат.

11.Окуу жылынын 10-сентябрына чейин класс жетекчилер титулдук баракты баардык сабактар боюнча окуучулардын биринчи беттеги тизмелерин,сабака катышуунун жана окуучулардын жетишкендиктеринин кыскача баяндамаларындагы тизмелерди,мазмунун окуучулар жөнүндө жалпы маалыматты толтурушу керек.

12.Журналдын ачылган барагынын сол тарабына мугалим датаны араб цифралары менен жазат мисалы 30.09.  ал эми оӊ тарабына дата сабактын саны , ар бир өтүлгөн сабактын темасы,үй тапшырмасы жазылат. Тапшырманын мазмуну жана анын аткарылышынын мүнөзү жазылат.М: окуп келүү, суроолорго жооп берүү,практикалык тапшырмалар. Число,айын жазууда рим цифрасын колдонууга болбойт.Числолорду жазууда жогору жакка күнүн анын үстүнө айын жазыш керек.

13.Жазуу иштери үчүн баалар,жазуу иштери жүргүзүлгөн  күндүн графасына коюулат,кош сабактарды өткөрүүдө дата эки жолу жазылат жана ар бир сабак өзүнчө толтурулат.

14.Кайталоо жана бышыктоо сабактарында тема журналга кайталоо жана бышыктоо деп жазылат.

15.Физика,химия,дене тарбия сабактарынын биринчи сабагында коопсуздук боюнча көрсөтмөлөр берилиши керек.

16.Предмет боюнча окуу планында каралган текшерүү иш.контролдук иш,практикалык иш болгон учурда мугалим баардык окуучуларга баа коюуга милдеттүү.

17.Жазуу иштери (дил баян,текшерүү иши,дилбаян) жазылган күнү баардык окуучуларга баа коюулбайт.Бирок мугалим журналга төрт күндөн кем эмес убакытта баа коюушу керек.

18.Контролдук же тестик иш бүткөндөн кийин окуучулар  менен каталардын үстүндө иштөө пландаштырылышы керек.

19.Тест же контролдук иш жазган күнү үйгө тапшырма берилбейт.

20.Сабака келбей калган окуучулар «кж»тамгасы менен белгиленет.Карандаш же калем сап менен чекит жана башка белгилерди коюуга жол берилбейт

21.Ар бир чейрек же жарым жылдыктагы баалар акыркы сабактан кийин коюулат жана бөлүп көрсөтүүгө же башка түстө жазууга жол берилбейт.

22.Окуучулардын чейректик жана жарым жылдыктагы бааларын негиздөө үчүн жазуу иштерин,лабароториялык жана практикалык иштерде окуучулардын билим сапатын милдеттүү түрдө эске алуу менен баа коюу керек.Сабакта жумасына бир же эки саатык жүктөмү болсо тогуздан кем эмес балга ээ болушу керек.

23.Чейректен же жарым жылдыктан кийин биринчи сабактын датасы клетка калтырбай уланышы керек.

24.Ден соолук баракчасы медициналык адис тарабынан, дене тарбия көрсөткүчтөрү дене тарбия мугалими тарабынан толтурулат.

25.Класс жетекчилер өз классындагы журналдын абалына толук жооп берет,жарым жылдык,жылдык бааларды чыгарууда предметтик мугалимдердин  бааларды обьективдү коюуусуна  жана үзгүлтүксүз толтурулушуна көз салат.

26.Эгерде класс журналы жоголсо,анда класс жетекчилер бул жөнүндө окуу бөлүмүнө билдирет.Жаӊы журналдагы жазуулар жана баалар мугалимдин тематикалык пландаштыруусуна,окуучулардын күндөлүктөрүндөгү жана дептерлериндеги жазууларындагы  бааларына ылайык калыбына келтирилет.

27.Окуучуларга класс журналы менен иштөөгө жана аларды кармоого таптакыр тыюу салынат.

28.Окуу жайдын адмнистрациясы журналды текшерүүгө(айына бир жолудан кем эмес) жана сакталышын системалуу түрдө көзөмөлдөөгө милдеттүү.

29.Ар бир окуу жылынын аягында класс жетекчиси жана директордун орун басары тарабынан толтурулган жана текшерилген журналдар окуу жайдын архивине берилет.

30.Бааларды коюунун жалпы сандык ченемдери сабактын формасына жана тибине жараша   бештен кем эмес же болбосо жетиден окуучунун билими бааланышы керек.Ал эми бир чейректе үчтөн кем эмес баа менен чейрек чыгарылат.

31.Мугалимге төмөндөгү учурларда тыюу салынат.  Сабактагы жана танапис убагындагы окуучунун жүрүм-турумуна,окуучу келбей калган учурдагы өтүлгөн сабакта берилген үй тапшырмагабаа коюуга,бааны өтүп кеткен мөөнөт менен коюп, баалардын жыштыгын толуктоого. Журналды окуу жайдан сырткары алып чыгууга тыюу салынат.

32.Сабак аяктагандан кийин өтүлгөн сабактардын саны жазылат жана мугалим тарабынан тастыкталат.

                                                                                Эскертүү!

1.Сиз класстык журналды толтурууда ката кетирбеш үчүн,адмнистрация тарабынан эскертүү  укпаш үчүн көптөгөн кеӊештерди уга билиӊиз.

2.Журналды толтурууда шашпаӊыз өзүӊүзгө атайын журнал ачып, же электрондук журнал ачып пайдаланыӊыз.Перпективалык тематикалык планга өз учурунда жазып анан журналга жазыӊыз.Аябай тактап карап анан журналды толтуруӊуз.

3.Эгерде ката кетирсеӊиз коркпоӊуз,окуу бөлүмүнүн башчысына кайрылыӊыз ал сизге регламенттин негизинде оӊдоого жардам көрсөтөт. Эгер сиз бир бетти толук  булгап алсаӊыз дагы оӊдоого мүмкүн.

4.Директор сизге класстык журналдын ар бир оӊдолгон беттери үчүн  түшүнүк жазууӊузду талап кылышы мүмкүн.

5.Класстык журналды толтурууда абдан олуттуу жана жоопкерчиликтүү мамиле жасоо керек.

       «Электрондук журналды телефондо пайдалануу».

1.Алгач электрондук журналды ачуу үчүн плей маркетке  киребиз издөө бөлүмүндөгү жолчого тиче ассистент деп англис тилинде  жазабыз.Тиче ассистент деп жазсак ар кандай приложениелер чыгат.Помошник учителя деген приложения биз үчүн абдан керектүү андыктан ушул приложенияны установить деген жерди басып көчүрүп алабыз.Телефонго ал приложение орнотулгандан кийин телефондун бетине  приложениенин значогу чыгат.Ушул приложениени ачабыз башкы бетинен настройкага кирип,баалоонун типтерин тандап алабыз.Бул жерден типы работы на уроке деген жерди гана өзгөртөбүз ал эми калганы өзгөрбөйт.Бул жерде баалоо беш балга чейин ушул жерден бааларды өзгөртүп алсак болот.Бул жазууну өчүрөбүз дагы мисалы жазуу ишине баа коё турган болсок жазуу иши деп жазып туруп сохранит дегенди басабыз андан кийин добавить тип оценок дегенди басып баалонуун тибин кошуп алсак болот,эки жолу колубузду  тийгизсек курсор пайда болот,өчүрөбүз дагы тест деп жазабыз дагы сохранитти бассак тест кошулат эгер үй тапшырмасынан баа кое турган болсок добавить тип оценок дегенди басып баалонуун тибин кайрадан кошобуз,эки жолу колубузду  тийгизсек курсор пайда болот,өчүрөбүз дагы үй тапшырма  деп жазабыз дагы сохранитти бассак үй тапшырмасы кошулат  андан кийин х басып бул беттен чыгабыз. Андан кийин назадды бассак башкы бетке келебиз окуучуларды кошуу үчүн ученики дегенди басабыз .Ученики деген бетти ачып окуучуларды журналга жазуу үчүн төмөн жакта турган + белгисин басабыз.Ал жактан новая группа чыгат ал жердеги название деген жерге тайпанын аталышын жазабыз мисалы 301 –«Автомеханик» тайпасы деп жазып сохранитти бассак 301 –тайпанын журналы ачылды.Окуучулардын тизмесин кошу үчүн жогорудагы стрелканы бассак  класстын аталышы ,предметтин аталышы деген жазуулар чыгат.Создать новый деген жерди басып.Добавить деген жерди бассак название предмета деп чыгат ал жерди басып мисалы кыргыз тили деп жазып создать деген баскычты басып коёбуз.Бассак предмет түзүлдү эми окуучуларды кошу үчүн добавить ученика дегенди басабыз,бассак фамилия имя деп чыкты фамилия деген жерге окуучунун фамилиясын,имя деген жерге атын жасабыз.Мисалы Шарипов Болот деп жазып сохранитти басабыз.Дагы окуучуларды кошу үчүн добавить ученика деген бөлүмгө киребиз экинчи окуучунун фамилия атын жазабыз сохранит дегенди басабыз.Кайрадан  добавить ученика дегенди басып,үчүнчү окуучуну кошуп алабыз.Ошентип 301- тайпада канча окуучу болсо баардыгынын фамилия атын жазып алабыз.Андан кийин экранды сол тарапка  жылдырсак  бүгүнкү число чыгат баалап кете беребиз.Мисалы баа коюу үчүн  биринчи окуучуга баа коюуш керек болсо окуучунун фамилиясы менен числонун тушун басабыз бассак бөлүм чыгат бул жерде  баары  жазуу иши деп турат.Бул жерден өзгөртүп алсак болот мисалы жазуу ишинен беш алган болсо сол тараптагы стрелканы басак бирден бешке чейинки  баалар чыгат беш алган болсо бешти басабыз.Окуучу тест иштеген болсо оӊ жактагы стелканы бассак баалоонун тиби чыгат тест деп тандап алабыз.Бул жер тест деп өзгөрөт.Сол жактагы стрелканы басып эгер тесттен төрт алган болсо төрттү басабыз.Эгер үй тапшырмасына баа коюула турган болсо  оӊ жактагы стрелканы басып,үй тапшырмасы деп өзгөртүп алабыз.Үй тапшырмасын баалоо үчүн кайрадан сол жактагы стрелканы басып эгер үй тапшырмасынан  беш алган болсо бешти басып сохранитти бассак мына окуучуга баалар коюулду.Биринчиси жазуу ишине,экинчиси тест,үчүнчүсү үй тапшырмасы үчүн.Эгерде экинчи окуучу сабака келген эмес болсо фамилия менен числонун тушун басып отсутсвует на уроке деген жерди басып сохранитти басып койсок н деген белги коюулат.Демек сабака катышкан жок.Кийинки тайпаны кошу үчүн назадды басабыз.+ белгисин бассак новая группа деп чыгат.бул жерге 303 «Ашпозчу кондитер» деп жазып туруп сохранитти бассак ,Ашпозчу кондитер тайпасына окуучулардын тизмесин кошу үчүн оӊ жактагы стрелканы басабыз.Бассак 303 «Ашпозчу кондитер»тайпасы деп чыгат .Ал жерден создать новый деген жерди бассак выберите предмет деп чыгат .Бул жерден добавить дегенди басабыз.Название предмета деген жерди кол менен бассак курсор пайда болот.Бул жерге  кулинария деп жазып коебуз.создать дегенди басып койсок  Кулинария деп журнал ачылды.Окуучулардын тизмесин жазуу үчүн добавить ученика дегенди басабыз.Бул жерге окуучулардын фамилиясын жазып кошобуз .Мисалы Шаимова Нигора сохранитти басабыз.Кийинки  окуучуларды кошу үчүн добавить ученика деген бөлүмгө киребиз экинчи окуучунун фамилия атын жазабыз сохранит дегенди басабыз.Кайрадан  добавить ученика дегенди басып,үчүнчү окуучуну кошуп алабыз.Эгерде окуучунун  атында ката болсо оӊдоо үчүн окуучунун фамилиясын басып туруп кое берсек редактирование ученика деген бөлүм чыгат.Бул жерден л жазылып калыптыр н деп оӊдоп жазып туруп сохранитти бассак бул жер өзгөрүлүп сакталып калат. Мисалы баа коюу үчүн  биринчи окуучуга баа коюуш керек болсо окуучунун фамилиясы менен числонун тушун басабыз бассак бөлүм чыгат бул жерде  бары өтүлгөн теманы кайталоо деп турат.Бул жерден өтүлгөн темадан  беш алган болсо сол тараптагы стрелканы басак бирден  бешке чейинки  баалар чыгат беш алган болсо бешти басабыз.Эгерде окуучу жаӊы теманы бышыктоодон  иштеген болсо оӊ жактагы стелканы бассак баалоонун тиби чыгат жаӊы теманы бышыктоо деп өзгөртүп алабыз Бул жер жаӊы теманы бышыктоо деп өзгөрөт .Сол жактагы стрелканы басып эгер жаӊы теманы бышыктоодон төрт алган болсо төрттү басабыз.Сохранитти бассак мына окуучуга баалар коюулду.Биринчиси өтүлгөн теманы кайталоо ишине,экинчиси жаӊы теманы бышыктоо үчүн.Числолорду коюуш үчүн ушинтип артка алдыга жылдырып алсак болот.Эгерде окуучу окуудан чыгып кетсе окуучунун фамилиясын басып туруп кое берсек редактирование ученика деп чыгат удалит дегенди басып окуучуну тизмеден чыгарып салсак болот.

1. Окуу бөлүмү

«Ар бир кесип ардактуу»

1. Окуу бөлүмү