Усулдук иштер

Окуу жайда 2020 -2021 окуу жылында усулдук иштерди  уюштурууда мугалим-устаттардын  кесиптик камылгасына жана кесиптик — услдук чеберчилигине, чыгармачылык менен изденип иштѳѳсγнѳ шарт    тузγγ, жаш мугалим устаттардын кесиптик ѳсүшүнѳ колдоо кѳрсѳтүү, мугалимдердин педагогикалык ишмердигинин натыйжалуулугун баалоо  максатында окутулган кесиптерге карата  γч усулдук «Билим», «Кесип» жана «Механик» бирикмелер иштейт.

 

  1. «Билим» усулдук бирикмесиде жалпы билим берүүчү предметтик сабактар: математика, кыргыз тили, кыргыз адабияты, орус – тили, орус адабияты, химия, биология, география, тарых, физика, дене тарбия, уландарды аскерге даярдоо, англис тили ж.б. сабактары кирет.
  2. «Кесип» усулдук бирикмесинеде – «Ашпозчу, кондитер», «Тигүүчү, улуттук буюмдарды жасоочу», «Жыгач уста жана паркет иштери боюнча устат» жана «Компьютерлерди жана кеӊсе жабдууларын оӊдоо жана тейлѳѳ» кесиптери боюнча кесиптик сабактар кирет.
  3. «Механик» бирикмесинде – «Автомеханик», «Электр жаасы – газ менен ширетүүчү С1 категориясындагы айдоочу» жана «Айыл чарба ѳндүрүшүнүн устаты (Фермер)» кесиптери боюнча кесиптик сабактар кирет.

 

 

Мындан сырткары  3 кесиптик ийрим  «Жаш техник», «Механик»,  «Англис — тили» ийримдери тγзүлүп иш алып барышат.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Бекитемин

                                                                                                                 Т.Токтоналиев атындагы № 45- кесиптик                                                                                                                                     лицейинин

                                                                                                     директору:_____________________Г.К. Сарыгулов

                                                                                                        «_____»_______________________2020 – жыл.

                         2020 – 2021– окуу жылына карата түзүлгөн усулдук иштердин жылдык иш планы.

 

 

Аткарылуучу иш чаралар

 

Ишке ашыруу

 

Мөөнөтү

 

Ким аткарат

 

Көрсөткүчү

12020-2021- окуу жылына карата усулдук иштердин жылдык иш планын жана усулдук бирикмелердин иш планын жана кружоктордун иш пландарын түзүп бекитүү.Планды иштеп чыгууАвгустУсулчу, усулдук бирикмелердин жетекчилери.Бирикмелер менен бирдикте жылдык иш планды түзүү
2Устаттардын жана мугалимдердин жылдык жүктөмөсүн бөлүштүрүүгө  катышуу.Сабактарды бөлүштүрүүАвгустОθМ, усулчуКесибине жараша сабактарды алышат жана перспективалык –тематикалык пландарын түзүшөт
32020-2021- окуу жылына карата бирикмедеги мугалим устаттардын  кесиптик стандартка ылайык перспективалык – тематикалык пландарын түзүлүшүн карап бекитүү.Көрсөтмө берүүАвгустДиректор, усулчу, окуу бөлүмүнүн башчысы, устаттарОкуу программасын аткарууга шарт түзүлөт
4Жаш жаңы келген мугалим устаттарга насаатчыларды бекитүү жана усулдук жардам көрсөтүү иштерин уюштуруу.Көрсөтмө берүүЖыл ичиУсулчу, окуу бөлүмүнүн башчысыКөрсөтмө алышып, жаңы ыкмалар менен иштегенге шарт түзүлөт
5Усулдук комиссиянын отурумун өткөрүү. (Онлайн форматта)Отурум өтүүКвартал сайынУсулчу,усулдук бирикмелердин жетекчилериАткарган иштин жыйынтыгын чыгаруу
6Усулдук бирикмелердин отурумун өткөрүүнү уюштуруу. (Онлайн форматта)Отурум өтүүАй сайынУсулдук бирикмелерАткарылган иштин жыйынтыгын чыгаруу
7Усулдук бирикмелердин ай сайын чыгуучу дубал газеталарын уюштуруу.Дубал газеталарды чыгарууАй сайынУсулдук бирикмелер, ийрим жетекчилериСекциялардын аткарган иштери тууралуу иш берилет

 

 

8Усулдук бирикмелердеги устаттардын өндүрүштүк окутуу боюнча ачык сабактарды ар бир айга бөлүнүп өтүлүүсүн уюштуруу. (кырдаалга байланыштуу онлайн форматта).Сабак — анализАй сайынУсулдук бирикмелер,           ага устат, устаттарИш тажрыйбаларды алмашышып, жаңы ыкмаларды үйрөнүү

 

 

9Онлайн сабак өтүүгө даярдоону уюштуруу.Көрсөтмө берүүСентябрьУсулдук бирикмелер, устаттарМугалимдин усулдук чеберчилиги өсөт. Тажрыйба алмашууга шарт түзүлөт.
10Мугалим –устаттардын жеке усулдук портфолиолорун жаңыртып уюштуруу.Усулдук портфолиону жасап чыгууЖыл ичиМугалим — устаттарАр бир мугалим – устаттардын жылдык усулдук ишинин жыйындысы чыгарылат.
11Жолдоштук сабакка кирүү жана өздүк билимдерин көтөрүү дептерлерин уюштурулушун контролдоо жана сабактарга кирүү.Көрсөтмө берүүЖыл ичиУсулчу, усулдук бирикмелердин жетекчилери, мугалим — устаттарМугалимдин усулдук чеберчилиги өсөт. Тажрыйба алмашууга шарт түзүлөт.
12Усулдук бирикмелердин жалпы билим берүүчү жана кесиптик сабактар боюнча жумалык онлайн форматта  ачык сабактарын өткөрүүнү уюштуруу.Сабак — анализОктябрьУсулчу, окуу бөлүмүнүн башчысы, мугалим-устаттарМугалимдин усулдук чеберчилигине баа берилет.Тажрыйба алмашууга шарт түзүлөт.
13Предметтер жана кесипттик сабактар боюнча докладдарды жана рефераттарды өткөрүүнү онлайн форматта уюштуруу.Реферат, докладдарды окууАр бир айгаУсулчу, окуу бөлүмүнүн башчысы, мугалим – устаттар.Кесиптик чеберчилиги жана дүйнө таанымдары, билими, билгичтиктери өсөт.
14Бирикмелер боюнча өндүрүштүк жана лабораториялык-практикалык сабак өтүүдө окуу устаканалардын, автодромдун ишин уюштуруу.Анализ берүүНоябрьУсулчу,усулдук бирикмелер, ага устат, устаттарОкуу устаканалардан лабораториялык- практикалык,өндүрүштүк  окууларды жана автомобилди айдоо боюнча шарт түзүлөт.
15Бирикмелердин окуу жылдын  биринчи жарым жылдыгында аткарылган иштердин отчету жана экинчи жарым жылдыкта аткарылуучу иш планды кабыл алуу.Жыйынтык чыгаруу жана иш план кабыл алууЯнварьУсулчу услдук бирикмелер,Жарым жылдын отчетун тапшыруу.

 

 

 

 

16Билим берүүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн педагогикалык окууларды өткөрүү.Тажрыйба алмашууЯнварьУсулдук бирикмелер, окуу бөлүмүнүн башчысы, ага устатМугалим-устаттар жаңы иновациялык ыкмаларды үйрөнүп, тажрыйба алмашышат

 

17Бүтүрүүчү тайпалардын дипломдук иштеринин темаларын бөлүштүрүп, бекитүү.Дипломдук иштин темаларын иштеп чыгууЯнварьУсулчу, бирикмелердин жетекчилери, устаттарБүтүрүүчүлөрдүн дипломдук иштерин бөлүштүрүп, квалификациясын жогорулатууга шарт түзүлөт
18Мугалим- устаттардын кесиптик чеберчилигин жогорлатууну уюштуруу.Билимин жогорлатуу боюнча окууга жиберүүЖыл ичиУсулчу, усулдук бирикмелердин жетекчилери, мугалим,устаттарМугалим-устаттардын кесиптик чеберчилиги, билими, билгичтиги өсөт.
19Жаш мугалим –устаттарга өндүрүштүк жана теориялык сабактардын өтүлүшү тууралуу үйрөтүү максатында тажрыйбалуу  мугалимдердин иш тажрыйбасын жайылтуу иштерин уюштуруу.Иш тажрыйбасын жайылтууФевральУсулчу, усулдук бирикмелер, окуу бөлүмүнүн башчысыАлдыңкы иш тажрыйбалардагы ыкмалардын өзгөчөлүктөрүн үйөнүшөт
20Өндүрүштүк окууларды өтүүдө сабакты уюштуруу иштерин көзөмөлдөп, текшерүү жана усулдук жардам көрсөтүү.Практикалык иш аткарууФевральУсулчу, ага устат, бирикме жетекчилери, мугалим-устаттар.Өндүрүштүк жана лабораториялык- практикалык сабак өтүүгө шарт түзүлөт.
21Сабактарга жаңы жасалган  көргөзмө куралдарды даярдоо иштерин уюштуруу.Практикалык ишМартУсулдук бирикмелер, мугалим -устаттарСабак өтүүдө көргөзмөлүү өтүүгө жетишүү.

 

212020-2021-жаңы окуу жылына карата ачылуучу кесиптер боюнча сурамжылоо, үгүттөө  иштерин уюштуруу.Мектептердеги бүтүрүүчүлөргө үгүтөө иштерин жүргүзүүАпрельДиректор,ОӨМ,ОТИ,окуу бөлүмүнүн башчысы, усулчу, мугалим-устаттарКесипттерди туура тандоого багыт берүү менен үгүттөө иштери жүргүзүлүп, балдары топтоого шарт түзүлөт.
222020-2021-жаңы окуу жылына окуучуларды кабыл алуу максатында «Ачык эшиктер» күнүн уюштуруу.СеминарАпрельДиректор,ОӨМ,ОТИ,окуу бөлүмүнүн башчысы, усулчу, мугалим-устаттарОкуучуларга кесиптерди туура тандоого шарт түзүү

 

Бүтүрүү жана көчүрүү экзамендерин уюштурууЭкзамен алууМай-июньУсулдук бирикмелер, окуу бөлүмүнүн башчысыОкуучуларга аттестат жана кесиптик квалификациялар берилип кесипке ээ болушат

 

2019-2020 –жылдын II жарым жылдыкта аткарылган иштин отчетун берүү жана жаңы окуу жылына болжолдуу план түзүү.Отчет тапшырууИюньУсулчу, усулдук бирикменин жетекчилериII жарым жылдыкта аткарылган пландагы иштер боюнча маалымат берилет жана жаңы окуу жылына болжолдуу план түзүлөт.

 

 

                                   Усулчу:                                                   Р. Сатыбалдиева

Сабак үчүн, көрсөтмө курал-жеткиликтүү билимдин негизи.

Көрсөтмө куралдардын корсөтмөсү.

Усулдук иштер

Тигүүчү тайпасында өндүрүштүк окуу учурунда Калпак жасоо.

Усулдук иштер

Ашпозчу тайпасынын өндүрүштук окуу учуру.

Усулдук иштер